Rada Gminy Koźminek na sesji 26 sierpnia 2019r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ”Przyjaciel Gminy Koźminek”.

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie.

Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.

Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji.

Wnioskodawcą może być: Wójt Gminy, grupa 5 radnych Rady Gminy, grupa 50 osób, organizacja społeczna,  instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

Zgłaszający ma prawo uczestniczyć w pracy Komisji oceniającej, trzeba jednak taką wolę wyrazić na etapie złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 15 października 2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy.