zalecka1

Maria Załecka

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

tel. 62 76 37 169

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. reprezentowanie organów Gminy w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

2. wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do nich,

3. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości ,

4. obciążanie nieruchomości,

5. prowadzenie spraw dotyczących:

a. darowizn, nabywania po cenie obniżonej i nieodpłatnego oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste między gminą, Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego,

b. zamiany nieruchomości,

c. żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,

d. wykonywania prawa pierwokupu,

e. obrotu nieruchomościami,

f. trwałego zarządu nieruchomościami,

g. wyznaczania dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości,

h. opłat za nieruchomości,

i. ustalania wysokości opłat adiacenckich,

j. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

k. przenoszenia własności nieruchomości,

4. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości oraz na sprzedaż lokali mieszkalnych również w drodze bezprzetargowej,

5. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,

6. przygotowywanie uchwał w sprawie warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne,

9. wnioskowanie o wywłaszczanie nieruchomości,

10. opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,

11.  prowadzenie spraw scaleń i podziałów nieruchomości,

12.  prowadzenie spraw rozgraniczeń nieruchomości,

13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki nieruchomościami, 

14.  ewidencjonowanie zasobu gruntów gminnych i jego aktualizacja,

15.  współdziałanie w komunalizacji gruntów Skarbu Państwa:

a. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa w drodze decyzji administracyjnych z mocy prawa i na wniosek Wójta Gminy,

b. regulowanie stanów prawnych gruntów komunalnych w księgach wieczystych,

16. nadzorowanie prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby gminne finansowanych ze środków gminnych,

17. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,

18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach,

19. prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną,

20. prowadzenie spraw związanych z produkcją zwierzęcą,

21. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,

22. współdziałanie przy przeprowadzaniu spisu rolnego,

23. prowadzenie spraw związanych z ochotniczą strażą pożarną w zakresie gospodarki nieruchomościami,

24. prowadzenie spraw w zakresie targowisk:

a. ewidencji,

b. nadzoru nad działalnością,

c. kontroli stanu sanitarno-technicznego,

d. organizowanie nowych targowisk,

25. prowadzenie ewidencji psów ras uznanych za niebezpieczne,

26. prowadzenie spraw związanych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,

27. wydawanie decyzji :

a. na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne,

b. na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane,

28. współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,

29. wyposażanie gruntów w urządzenia infrastruktury zaopatrzenia mieszkańców w wodę,

30. sporządzanie poświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ,

31. szacowanie strat spowodowanych wszelkimi klęskami w uprawach rolnych ,

32.  kompletowanie dokumentów, sporządzanie zestawień oraz wyliczanie kredytów preferencyjnych

33. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań.