Obwieszczenia środowiskowe

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę fermy drobiu w m. Ksawerów

Koźminek,  01 października 2009  r.   

OŚr. 7624-4/09    

I N F O R M A C J A

 

       Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami)  informuje się o zamieszczeniu
w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji z dnia 01 października 2009 r.  nr  OŚr.7624-4/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n:  „Budowa fermy drobiu – hodowla brojlerów o obsadzie 940,8 DJP,  na działce  o nr ewid.  48/1 w miejscowości Ksawerów gm. Koźminek”.

Inwestor :  P. Radosław i Anna Kaźmierczak, zam. Marianów 11, Gm. Koźminek. 

            Decyzja wraz z uzasadnieniem  udostępniona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, pokój nr 3 w godzinach urzędowania.                                                                                 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)