Obwieszczenia środowiskowe

Obwieszczenie o upublicznieniu Planu Gospodarki Odpadami

OŚr.0760-1-14/09  

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KOŹMINEK 

o upublicznieniu projektu „Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – aktualizacja na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”                  

  Na podstawie art. 33 ust. 1, ustawy  z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
 

WÓJT GMINY KOŹMINEK

informuje, że 

zostaje upubliczniony projekt „Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”

Postępowanie jest prowadzone przy udziale społeczeństwa.  

Projekt planu udostępniony jest do wglądu zainteresowanym w Urzędzie Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, pok. nr 3 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zgłaszać ewentualne żądania  w przedmiotowej sprawie.                                                                                  

WÓJT GMINY KOŹMINEK          

Koźminek, 18 grudnia 2009 r.

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)