Obwieszczenia środowiskowe

Sprostowanie do wszczętego postepowania administarcyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowcyh uwarunkwoaniach - budowa fermy indyków wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcj

Koźminek, 30 marca 2010 r.                                                                                                                                                                                 OŚr.7624-2/10                                                                                                                                                                                              Otrzymują                                                                      

                                           zgodnie z rozdzielnikiem      

Dotyczy : uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na : budowie fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 35 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek.             

W związku z zaistniałą pomyłką dotyczącą numeru ewidencyjnego działki uprzejmie informuję, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działkach nr ewid. 35 i 36 w m. Stary Karolew gm. Koźminek, tak jak wynika to ze wszystkich dokumentów. 

Powyższa pomyłka wynikła  jako błąd  w drukowaniu  pisma.  

Wobec powyższego uprzejmie proszę o uwzględnienie zaistniałej pomyłki.

 

Lista wiadomości
Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 33 ust. 1 , art.73 ust.1, ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r KPA (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)