2019

uchwała nr VI/31/2019 w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"

uchwała nr VI/32/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Koźminek oraz diet sołtysów

uchwała nr VI/33/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji "Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafiaslną i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku" realizaowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.

uchwała nr VI/34/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek nz przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617 P na odcinku Koźminek - Cieszyjów".

uchwała nr VI/35/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 404/2 położonej w Koźminku.

uchwała nr VI/36/2019 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 406 położonej w Koźminku.

uchwała nr VI/37/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2019-2032.

uchwała nr VI/38/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2019 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr VI/39/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania  w sprawie udzielania dotacji i soposobu jej rozliczenia.

uchwała nr VI/40/2019 w sprawie utworzenia sołectwa Słowiki oraz nadania statutuy sołectwu Słowiki.

uchwała nr VI/41/2019  w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Koźminek.

zał nr 1

zał nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14

zał. nr 15

zał. nr 16

zał. nr 17

zał. nr 18

zał. nr 19

zał. nr 20

zał. nr 21

zał. nr 22

zał nr 23

zał. nr 24

uchwała nr VI/42/209 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Koźminek

uchwała nr VI/43/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnychw spraqwaxch świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

uchwała nr VI/44/2019 w sprawie zatwierdzxenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębsko.

uchwała nr VI/45/2019 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Pietrzyków.

uchwałanr VI/46/2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym Gminy Koźminek.

uchwała nr VI/47/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek na rok 2019.

zał. nr 1

uchwała nr VI/48/2019 w sprawie dokonania zamian w sposobie reprezentowania Gminy Koźminek w Wielkopolskiej Organizacji Truystycznej.

 

uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich

zał. nr 1 do uchwały nr VIII/52/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 kwietnia 2019r.