Przetargi

Ogłoszenie o przetargu - Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bogdanowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 WÓJT GMINY KOŹMINEK

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bogdanowie

 

Dane dotyczące nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogdanowie oraz warunki  przetargu:

 1. Dla nieruchomości położonej w Bogdanowie Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KW KZ1A/00065811/5.
 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb Bogdanów, arkusz mapy nr 1, działka nr 28/3 o powierzchni 0,2000 ha.
 3. Opis nieruchomości: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa.

Nieruchomość stanowi części kompleksu łąk w klasie IV i V, obecnie nieruchomość wykorzystywana jest jako łąka trwała w uprawie. Północna część działki nie jest obecnie wykorzystywana rolniczo.

Wyceniana nieruchomość położona jest w północnej części wsi Bogdanów w strefie peryferyjnej. Użytek zielony należy do kompleksu do użytków zielonych słabych i najsłabszych (kompleks 3z).

 1. Cena wywoławcza wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźminek stanowi tereny łąk i pastwisk. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 300,00 zł na konto Urzędu Gminy Koźminek w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej o/o w Koźminku Nr 45 8404 0006 2001 0000 1384 0004 do dnia 21 lutego 2012r. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2012r. o godz. 11.00 w sali nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7.
 4. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wymagane postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Cudzoziemcy, uczestniczący w przetargu winni przedstawić przed podpisaniem aktu notarialnego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 7. Urząd Gminy Koźminek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.
 8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy, pokój nr 8, tel. 62 76 38 610.

 

Koźminek, 9 styczeń 2012r.

 Regulamin

Lista wiadomości