Przetargi

Budowa parkingu na posesji 541/4 w Koźminku

Nr; D T i M 341-1

Koźminek, 2006-03-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Budowa parkingu na posesji 541/4 w Koźminku

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Koźminek

Kościuszki 7

Kod 62-840  Koźminek

Strona www.kozminek.pl

E-mail gmina@kozminek.pl

Godziny urzędowania w poniedziałki  od 8.00 do 16.00 - od wtorku  do piątku  od 7.00 do 15.00

Telefon (062) 7637006 / fax (062) 7637207

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ pokój nr 2 w godzinach urzędowania , lub drogą pocztową 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 0.00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest : budowa  parkingu na około 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami manewrowymi umożliwiającymi manewrowanie autobusu pogrzebowego z oddzielnym wjazdem  i wyjazdem , z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni wjazdu. Szerokość jezdni wjazdu i wyjazdu wynosi 4,50m a promienie wyokrąglające przecięcie krawędzi jezdni z nawierzchnią wjazdu wynoszą 5,0m.  Konstrukcja nawierzchni parkingu i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. Zaprojektowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) następującą konstrukcję nawierzchni: - Kostka  - Podsypka cementowo-piaskowa grubości 4 cm - Podbudowa z chudego betonu B-7,5 grubości 20 cm Nawierzchnię jezdni wjazdu i wyjazdu oraz cały obwód parkingu należy ograniczyć krawężnikiem wibroprasowanym  15x30    na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 Na podstawie warunków gruntowo-wodnych określonych dla rodzajów gruntów wykopano trzy otwory  próbne i stwierdzono zaleganie pod 20 cm warstwą ziemi roślinnej gruntów piaszczystych do 0,70 m i dalej namułów rzecznych. Do głębokości 1,0 m nie stwierdzono wód gruntowych  oraz konstrukcji nawierzchni parkingu stwierdza się, iż obiekt budowlany posiada prostą konstrukcję, a zalegające grunty upoważniają do określenia kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego jako kategorii pierwszej.  Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do wpustów deszczowych, podłączonych do kanalizacji ogólnospławnej przykanalikami   o średnicy 160 mm z rur PVC.  Zaprojektowano schody terenowe wg Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych karta nr 03.18 i 03.28 z połówek płyt chodnikowych 50x50x7 cm i obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Schody od kościoła na parking posiadają 3 stopnie o wysokości 14 cm i długości 35 cm, zaś schody do WC  5 takich stopni. Wzdłuż skarpy kościoła zaprojektowano murek oporowy z dwóch rzędów elementów typu ''Botanic" firmy POZ-BRUK o wysokości łącznie 0,60 m na fundamencie z betonu B-10 

 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV

CPV: 45.10.00.00 - 8  Przygotowanie terenu pod budowę

CPV: 45.11.00.00 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  roboty ziemne

CPV: 45.11.00.00 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV: 45.11.12.00 - 0 Roboty  w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV: 45.20.00.00 - 9  Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV: 45.23.00.00 -  8 Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektoroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV:45.23.30.00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania    nawierzchni autostrad, dróg

CPV:45.23.31.23 - 7 Roboty w zakresie dróg. Drogi podrzędne

CPV: 45.40.00.00 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych     

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31.05.2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2)        posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:   - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków            - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

 Zamawiający odrzuca ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów  

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:  1. Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1

- dowód wniesienia wadium - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 -prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej  w zakresie budowy dróg , aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert   2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.   3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej  - Oferta winna zawierać dokumenty:

a) wymagane oświadczenia  i dokumenty wskazane w punkcje IX . -1  specyfikacji  muszą być złożone przez każdy podmiot, w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji /lidera/, pozostałe dokumenty przez lidera b) podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów lub: -pełnomocnictwa /oryginał/ do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz oświadczenia podpisanego przez wszystkie podmioty, że konsorcjum zostało zawarte na czas wykonania  przedmiotowego zadania i zobowiązuje się wykonać to zadanie. c) oferta oraz projekt umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub podmiot uprawniony do reprezentacji, o ile taka reprezentacja wynika z umowy.  Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: a) określenie celu gospodarczego, b) oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, c) wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz/lidera/, d) oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi, e) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie   4. Inne dokumenty: 4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 

-Wykonawca powinien dysponować sprzętem do wykonania prac, musi mieć  zapewniony dostęp ( przez dzierżawę , wynajem, umowę kupna  lub inny  dokument stwierdzający ze jest właścicielem sprzętu.)  

-Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany  personel  bezpośrednio zatrudniony do wykonywania zamówienia:

-udokumentują dysponowanie minimum  1 kierownikiem  robót  sprawującym bezpośredni nadzór nad robotami ,winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi , oraz  udokumentować członkostwo w  Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

- Oferent musi przedstawić źródło zakupu kostki brukowej  wraz z oświadczeniem producenta  ze kostka brukowa spełnia wymogi Polskiej  normy  PN - EN 1338 ( Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań) oraz  przedstawić aprobatę techniczną  wydaną  przez I .B.D.i M  w Warszawie. 

-Dysponują niezbędną wiedzę  doświadczeniem zawodowym  , tj.  w  okresie ostatnich 5 lat  zrealizował minimum 3 podobne zamówienia z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania ( branża drogowa  nawierzchnie  z kostki brukowej )

- załączyć dokumenty  potwierdzające że roboty  te zostały wykonane należycie - popartych referencjami od poprzednich zamawiających  

-udzieli gwarancji  na okres 3 lat od daty końcowego odbioru robót.

-wypełniony kosztorys ofertowy -załącznik nr 3

 4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:  - sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

- wykonawca musi dysponować własnymi środkami  lub opinią banku o kredytowanie zadania do realizacji zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 135.000,00 zł

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

8) Informacja na temat wadium:

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium  Ustala się wadium w wysokości:   kwota wadium 2300 zł,  słownie:  kwota wadium dwa tysiące trzysta złotych.   Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania:  sposób przekazania  ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej  O/Koźminek

Nr 45  8404 0006 2001 0000 1384 0004 Proszę podać znak sprawy  D T i M 341-1/06. Kserokopię dowodu wpłaty wadium  (polecenie przelewu ) należy dołącyc do sprawy  lub w jednej z poniżej podanych form: 1)            w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,  2)      w gwarancjach ubezpieczeniowych 3)     w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

sposób przekazania:    kserokopię dowodu wpłaty wadium  (polecenie przelewu ) należy dołączyć do sprawy  przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.  

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

 

KRYTERIUM

waga w %

 

Cena całkowita podana w ofercie  brutto( z podatkiem VAT)

100

 

 

 


suma (100%)

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Opis kryteriów:

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

KRYTERIUM - cena całkowita podana w ofercie brutto( z podatkiem VAT)

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100 %

cena badanej oferty brutto

 

2. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Koźminek

Kościuszki 7

Kod 62-840  Koźminek

Pokój nr12

do dnia 2006-04-14 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

Gmina Koźminek

Kościuszki 7

Kod 62-840 Koźminek 14

 dnia 14.04.2006r o godz. 10:15.

                          

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-05-14

                          

                      

 

 

                             

____________________________________

Lista wiadomości