Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Moskurni”

Koźminek, 17 lipca 2006 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Moskurni”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Koźminek

ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

tel. 0-62 76-37-085, fax 0-62 76-37-207

strona internetowa: www.kozminek.pl.

e-mail: gmina@kozminek.pl

godziny urzędowania: pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W Urzędzie Gminy Koźminek pokój nr 40, ul. Kościuszki 7 62-840 Koźminek w godzinach urzędowania, lub drogą pocztową-bezpłatnie

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Moskurni”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych elewacyjnych na budynkach ww. szkoły w zakresie obejmującym w szczególności:

1.Stary budynek szkoły

  • Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą;
  • Wykonywanie tynku fakturowego mineralnego strukturalnego (baranek) gr.2 mm;
  • Wykonanie w części cokołowej tynku mozaikowego;

2.Nowy budynek szkoły

  • Wykonanie tynku cementowo – wapiennego zatartego na gładko;
  •  Wykonanie tynku fakturowego mineralnego strukturalnego (baranek) gr.2 mm.
  • Wykonanie  w części cokołowej tynku mozaikowego,

z wyłączeniem robót zewnętrznych: schody i pochylenia zewnętrzne oraz daszki nad wejściami, mających odzwierciedlenie w punkcie E3 Kosztorysu Nakładczego.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7.Termin wykonania zamówienia:

15 października 2006 roku

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 do 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy, a także spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9. Wadium:

2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące złotych.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

pokój nr 12, I piętro (sekretariat)

do dnia 28 lipca 2006 r. do godz. 1000

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7

62-840 Koźminek

pokój nr 14, I piętro (sala posiedzeń)

dnia 28 lipca  2006 r. o godz. 1015

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100% 

13. Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

14. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Monika Nowak – inspektor, tel. 0-62 76-37-007, 0-62-76-37-085 w godzinach urzędowania.

Lista wiadomości