Dzisiaj jest poniedziałek, 23 września 2019r. Imienieny Tekli i Bogusława
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koźminku.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Koźminku.

Gmina Koźminek podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,   Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących", Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania p.n.  "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Wartość całkowita projektu to 628.399,15 zł w tym dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 432.304,57 zł. Termin realizacji projektu to 30.06.2019 r.

Pierwszego ogłoszonego przetargu na realizację inwestycji nie udało się rozstrzygnąć, ze względu na brak ofert. Kolejny przetarg jest w przygotowaniu.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu stworzenie właściwych warunków mieszkańcom gminy Koźminek do pozbywania się odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych co przyczyni się do osiągnięcia przez gminę wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz efektu ekologicznego w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów, zapewniając dostosowanie się do wymogów prawnych określonych w przepisach krajowych i unijnych. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mogli przekazywać odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady "problemowe". W szczególności do punktów będą mogły być przekazywane odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów ? gruz, cegła, beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów czy odpady opakowaniowe.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców gminy. Punkt będzie ogrodzony oraz wyposażony w szereg kontenerów i pojemników na poszczególne rodzaje odpadów i korzystać będą z niego mieszkańcy gminy.