Dzisiaj jest niedziela, 15 grudnia 2019r. Imienieny Celiny i Waleriana

Dwór w Koźminku...

Dwór w Koźminku jest jednym z cenniejszych obiektów zabytkowych w gminie. Dwór został wybudowany w końcu XVIII w. dla Józefa Kiełczewskiego i jego żony Salomei z Walewskich.

W latach 1906-1907 staraniem ówczesnych właścicieli Marii z Mielęckich i jej męża Tadeusza Hantkego dwór częściowo przebudowano z dobudową neoklasycystycznych portyków wg projektów arch. Jana Heuricha młodszego, w duchu tzw. Stylu dworkowego. Ostatnią właścicielką dworu była Joanna Stawska (do II wojny światowej). Po wojnie dwór wykorzystywany był w celach mieszkalnych, ostatnio mieściło się w nim przedszkole. Część pomieszczeń wykorzystuje miejscowa orkiestra. Pozostałe pomieszczenia na parterze oraz na poddaszu użytkowym stoją obecnie puste.

Budynek w bardzo złym stanie technicznym. Konieczne jest przeprowadzanie prac remontowo-konserwatorskich.

Gmina Koźminek pod koniec roku 2016 wspólnie z innymi gminami tj. Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Lisków, Gminą Opatówek, Gminą Żelazków oraz partnerem wiodącym Powiatem Kaliskim przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Zintegrowani w kulturze" realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020".

Niestety projekt nie uzyskał dofinansowania.

W październiku 2017r. Gmina Koźminek samodzielnie złożyła wniosek do programu operacyjnego pn. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Tytuł projektu: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia Centrum Kultury".

Zakres prac związanych z realizacją projektu dotyczy:

- prac budowlanych

W ramach prac budowlanych przewidziano prace rozbiórkowe oraz prace budowlane wewnątrz jak i na zewnątrz budynku dotyczące zabezpieczenia konstrukcji dachu i stropów, docieplenie dachu, poddasza użytkowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje murów, roboty ślusarskie, malarskie,

-prace elektryczne

W ramach prac elektrycznych przewidziano wymianę przyłącza energetycznego, wymianę instalacji elektrycznych wewnętrznych, wewnętrznych linii tablic zasilających, instalacja oświetlenia, instalacji odgromowej,

- prace sanitarne

W ramach prac sanitarnych przewidziano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, instalacji sanitarnej

- prace teletechniczne.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektu zabytkowego, który jest dorobkiem dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski jako jeden z najlepiej zachowanych kompleksów pałacowo parkowych z przeznaczeniem do pełnienia funkcji kulturalnych.

Rewaloryzacja dworu i nadanie mu nowych funkcji spowoduje wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oraz poprawi wizerunek gminy.

Wartość projektu: 3 814 018,15 zł

Dofinansowanie: z EFRR: 2 021 429,61 zł

Wkład własny: 1 792 588,54 zł 

Po zmianie sposobu użytkowania dworu w Koźminku, budynek będzie funkcjonował jako Centrum Kultury, w którym znajdą swoje miejsce również siedziby organizacji pozarządowych, co spowoduje większe zainteresowanie i większe możliwości świadczenia usług.

Niestety z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Tytuł projektu: "Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia Centrum Kultury" nie udało się uzyskać dofinansowania.

Programem z którego  Gminie  Koźminek udało się po kilkuletnich staraniach uzyskać dofinansowanie do remontu dworu jest "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres realizowanych zadań:

- utworzenie izby pamięci - wystawy, prezentacje, spotkania poświęcone historii Koźminka,

- stworzenie stałej oferty różnorodnych zajęć artystycznych skierowanych do wszystkich grup wiekowych,

- stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i promocji kultury,

- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, działań aktywizujących, spotkań warsztatów, wykładów tematycznych,

- utworzenie przyjaznego miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej,

- przeciwdziałanie izolacji i samotności osób starszych,

Utworzenie komfortowego miejsca spotkań grupy "AA" I "Alanon" oraz możliwości skorzystania z terapii uzależnień,

- utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,

- przeznaczenie części obiektu na miejsce spotkań funkcjonujących grup tj. orkiestra, śpiewaczki ludowe,

- dogodne miejsce spotkań organizacji pozarządowych,

- wykonanie prac modernizacyjnych (wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej o niskim współczynniku przenikania ciepła, wymiana instalacji elektrycznej, system sanitarny, zamontowanie systemu sygnalizacji pożaru.

W konkursie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.  "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Gmina Koźminek została umieszczona na liście projektów pozytywnie ocenionych po ocenie merytoryczne i formalnej . Kwota dofinansowania to : 2 399 869,71 zł.

Aktualnie Gmina jest na etapie oczekiwania na wyznaczenie terminu przez Urząd Marszałkowski do podpisania umowy na dofinansowanie.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to rok 2020. Wartość zadania to 4 093 962,72 zł.