Dzisiaj jest niedziela, 18 sierpnia 2019r. Imienieny Heleny i Bronisławy
Kaplica Ewangelicka i stawy.

Kaplica Ewangelicka i stawy.

Przypomnijmy, że Gmina Koźminek w ramach dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego, z uwagi na fakt zabytkowego charakteru obiektu oraz adaptacji na cele publiczne nabyła przedmiotową nieruchomość.  Wg decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków z dnia 16.06.2009 r. Nr WD-4151/18R/2009, Nr rejestru 752/Wlkp/A : "Budynek kaplicy ewangelickiej ze szkołą i mieszkaniem wraz z terenem dawnego ogrodu jest obiektem o znaczących dla miejscowości Koźminek walorach kulturowych i krajobrazowych. Świadczących o jej rozwoju przestrzennym i jest ważnym elementem historycznego ukształtowania układu urbanistycznego miasta. Z uwagi na wartości artystyczne, historyczne i naukowe i oryginalną formę architektoniczną budynek wraz z terenem dawnego ogrodu i zachowanym fragmentem ogrodzenia są obiektami zabytkowymi podlegającymi ochronie prawnej."

Budynek został wybudowany w pierwszych latach XX wieku jako obiekt sakralno-oświatowo-mieszkalny. Nieruchomość pełniła swoją funkcję do lat 80-tych ubiegłego wieku. Obiekt uległ daleko idącej dewastacji (stan można było określić jako katastrofalny). Budynek objęty ochroną konserwatorską nie podlega rozbiórce, ale utrzymanie dotychczasowej funkcji jest niemożliwe. Gmina Koźminek nabyła nieruchomość dla zapobieżenia dalszej jej dekapitalizacji i dla zagospodarowania na cele alternatywne.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 marca 2017r. pomiędzy firmą Budowlano Remontową "Mirgol" Mirosław Gola a Gminą Koźminek  pn. "Odbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku kultu religijnego (dom Kantora i dom modlitewny)? w Koźminku przy ul. Konopnickiej 13 dnia 25 marca 2017r. rozpoczęto roboty budowlane.  Zakończenie pierwszego etapu robót przy zabytku nastąpiło 19 czerwca 2017 r. Prace jakie zostały wykonane to : rozbiórka budynku gospodarczego , zabezpieczenie okien , wykonanie stropu , wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia.

Gmina Koźminek w maju br. złożyła wniosek o dofinansowanie na inwestycję pn. "Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z  wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tytuł konkursu to: "Ochrona Zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: "Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej" oraz poddziałania "Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury" - na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.

W dniu 2 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Koźminku  została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu   reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek reprezentowaną przez   Andrzeja Miklasa Wójta Gminy Koźminek na realizację projektu pn. "Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkoła Parafialna i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury Zabytkowego Parku w Koźminku" na kwotę dofinansowania 297 348,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana do 31 sierpnia 2019r.  W ramach tegoż zadania zostanie również wykonane faszynowanie stawów przy zabytkowym parku w Koźminku czyli remont umocnień .  Głównym celem jest wymiana umocnień faszynowych oraz stworzenie właściwych warunków dla dalszej eksploatacji stawów, poprzez zastosowanie środka  do rekultywacji stawów.