Dzisiaj jest wtorek, 18 lutego 2020r. Imienieny Symeona i Konstancji
"Mój Prąd" już działa!

"Mój Prąd" już działa!

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

O dofinansowanie w ramach "Mojego Prądu" mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.  Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu

mikroinstalacji fotowoltaicznych - o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowanie w formie dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Pierwszy nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia 2019 do 20 grudnia2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Szczegółowe informacje o nowym programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl/), szczegóły naboru - http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Koszty kwalifikowane:

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego

(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;

c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).

Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski, nr tel.: 22 45 90 387.