Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

Koźminek,   9  kwietnia     2018r.

SG. 1111.2.2018

                                                                     Protokół

           W dniu  29 marca     2018 r.   w Urzędzie Gminy Koźminek przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

Inspektora ds. księgowości budżetowej  w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek    

          Nabór przeprowadziła komisja w składzie :   

1. Joanna Karpisiewicz           -  Przewodniczący Komisji

2. Katarzyna Durman             -  Członek  Komisji                                              

3. Monika Tyrakowska          -   Członek Komisji.

Zastosowano  następujące  techniki  naboru:

1.      Ocena dokumentacji

2.      Test kwalifikacyjny

3.      Rozmowa  kwalifikacyjna  .

          Liczba złożonych  ofert w terminie :  5 szt.  , w tym ofert spełniających wymogi formalne 4 szt.. Jedna z ofert w związku z tym , że nie spełniała wymagań formalnych w postaci załączenia dokumentacji zgodnie z ogłoszeniem  została na etapie oceny dokumentacji odrzucona .

Ofert złożonych po terminie : 0 szt. . 

Lista osób spełniających  wymogi formalne :

1.      Klaudia Błasiak

2.      Jolanta Jaroma

3.      Małgorzata Oleszczyk

4.      Marta Wojnowska

           W dniu 21 marca 2018r.  osoby spełniające wymogi formalne zostały skutecznie telefonicznie poinformowane  o  dacie i zakresie kolejnego etapu naboru.

Spośród 4 kandydatów do testu kwalifikacyjnego przystąpiły 4 osoby :

1.          Klaudia Błasiak

2.      Jolanta Jaroma

3.      Małgorzata Oleszczyk

4.      Marta Wojnowska

Podczas testu kwalifikacyjnego z udziału w kolejnym etapie  nikt nie zrezygnował .

          Kandydaci najlepsi uszeregowani  według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze oraz którzy osiągnęli najwyższą punktację w teście oraz rozmowie kwalifikacyjnej :

    1. Marta Wojnowska         27,5  pkt.
    2. Klaudia Błasiak                21      pkt.
    3. Jolanta Jaroma                19,5  pkt.
    4. Małgorzata Oleszczyk      9      pkt.

              Do  zatrudnienia  wskazana  została  Pani   Marta Wojnowska   zamieszkała  w Oszczeklinie   .

Uzasadnienie wyboru :

            Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani  Marta Wojnowska    wykazała się najbardziej odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds.  księgowości budżetowej  w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek   .   Nabór przeprowadzono na podstawie analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych  , testu kwalifikacyjnego  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną , podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe .  Pani  Marta Wojnowska  uzyskała największą liczbę punktów  w rozmowie i teście kwalifikacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji :

/-/ Joanna Karpisiewicz          

/-/ Katarzyna Durman            

/-/ Monika Tyrakowska          

                                                                            

 

Na Skróty

Informacje

Kurenda - świadczenia rodzinne.

06-07-2018

Ankieta