Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

                                                                                                            Koźminek, 18 luty 2013 rok                                                                                                                                                                                                                                           

 

RO.0002.03.2013

                                                                                                                                               Pan/ Pani

                                                                                                                                              ……………………………………………

           Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) informuję, sesja Rady Gminy Koźminek odbędzie się 28 lutego 2013 r. o godz. 9.00 w sali 14 Urzędu Gminy w Koźminku.

 Porządek obrad: 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwały  sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Koźminek ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2012 r. oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok
  7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie.
 Podstawa prawna urlopowania:Art. 24 o samorządzie gminnym(teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 159)

Na Skróty

Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2015

25-02-2015

Ankieta