Urząd Gminy Koźminek

Menu

Kalendarz

                                                                                                                                                Koźminek, 12 czerwca  2013 rok                                                                                                                                                                                                                                           RO.0002.09.2012                                                                                                        Pan/ Pani                                                                                                        ……………………….……………………………………………Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 594  ze zmianami) informuję, sesja Rady Gminy Koźminek odbędzie się  26 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 ( środa)  w sali 14 Urzędu Gminy w Koźminku.Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012 rok:
a)       rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012 rok,b)       zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,c)       rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.,d)       dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012 r.,e)       zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012r.,f)        zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy Koźminek o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2012 rok,g)       głosowanie i podjęcie uchwały,
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2012 rok:
a)       zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koźminek,b)       zapoznanie się z wnioskiem Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Koźminek za 2012 rok,c)       zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2012 rok,d)       dyskusja,e)       głosowanie i podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4615P w miejscowości Moskurnia w zakresie chodnika”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/156/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie  operacji „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowości :Koźminek, Złotniki , Osuchów” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałą nr  XXVII/201/2012  Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2012r.    
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy  Koźminek na 2013 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej nie objętej planem kontroli na rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebalisk zwłok zwierzęcych i ich części , spalarni zwłok zwierzęcych i ich części . 
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie.
 Podstawa prawna urlopowania:Art. 24 o samorządzie gminnym(teks jednolity z 2013 r. Dz. U. , poz. 594)

Na Skróty

Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2015

25-02-2015

Ankieta