Od kilku lat tradycją stało się, że jesienią ogłaszany jest nabór wniosków o nadanie zaszczytnego tytułu:


”PRZYJACIEL GMINY KOŹMINEK”

Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie.

Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji.

Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa 5 radnych Rady Miejskiej, grupa 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

Zgłaszający ma prawo uczestniczyć w pracy Komisji oceniającej, trzeba jednak taką wolę wyrazić na etapie złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

przyjaciel