Wyróżnienie nadaje się za postawę oraz osiągnięcia, które zyskują powszechny szacunek i uznanie oraz przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy.


Wniosek o nadanie wyróżnienia powinien zawierać dane o kandydacie oraz konkretne przedstawienie dorobku i zasług dla Gminy Koźminek.


Wyróżnienie może być przyznane osobie, grupie osób, instytucji lub innym jednostkom.


Wnioskodawcą może być: Burmistrz Gminy, grupa co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej, właściwa Komisja Rady.


Za pośrednictwem ww. podmiotów, o nadanie wyróżnienia mogą wystąpić: zespół 50 osób, organizacja społeczna, instytucja lub inna jednostka. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.


Wnioski można składać do 11 października 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.