W dniu 14 października 2021 roku w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej pt. „Ogranicz dostępność alkoholu” sprzedawcom napojów alkoholowych z terenu gminy przekazano materiały edukacyjne w postaci: plakatów, broszur, naklejek informujących o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencjach związanych, ze złamaniem tego zakazu. Kampania jest realizowana na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spożywanie alkoholu przez nieletnich sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań i może być przyczyną min. wypadków, konfliktów z prawem, czy też ataków agresji.

Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. Każdy sprzedawca alkoholu ponosi prawną i moralną odpowiedzialność za sprzedanie napoju alkoholowego osobie nieletniej.

Za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, poniżej 18 lat sprzedawca może zostać ukarany karą: grzywny, przepadku napojów alkoholowych oraz utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Warto również przypomnieć, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości, a także zabrania sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

f1