Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Koźminek rozważa możliwość wzięcia udziału w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 10 grudnia 2022 r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, wejście B pok. 33. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek w biurze nr 33, wejście B lub pod nr telefonu 627638611.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Koźminek rozważy możliwość złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Do kogo kierowany jest program?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

 

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
  2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub CWU w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

wstępna deklaracja uczestnictwa w programie  – do pobrania