gaz

 

Aby otrzymać dodatek do gazu, trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie miejskim gminy Koźminek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez burmistrza refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

O zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:

  • podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem ziemnym. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody,
  • piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków),
  • gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego.

Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy średnim comiesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym:

    2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;

    1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu.