Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami gruntów;
2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

5) dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł wciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli wciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Czynności i dokumenty

Osoby fizyczne

Podatnicy podatku rolnego będący osobami fizycznymi składają informacje na podatek rolny do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

Osoby prawne

Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklaracje na podatek rolny do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów:

 1. osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - deklaracje na podatek rolny do 15 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI OKREŚLA:

Do spraw dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się druki wprowadzone uchwałą Rady Gminy Koźminek nr  X/87/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku.

Osoby fizyczne:
IR-1  Informacja w sprawie podatku rolnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

Do spraw dotyczących podatku rolnego, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku stosuje się druki określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 r. poz. 1105).

Informacje o podatku rolnym oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Stawki podatku

Stawka podatku rolnego za dany rok podatkowy  wynosi:

 1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 2. dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha),

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub    1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych, przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2024 na terenie Gminy Koźminek wynosi 89,63zł. za 1q.

Podatek rolny dla gospodarstw wynosi 89,63zł za 1q żyta x 2,5 = 224,08zł

Podatek rolny dla działek wynosi 89,63zł za 1q żyta x 5,0 = 448,15zł

Zwolnienia i ulgi

Katalog zwolnień od podatku rolnego zawiera art. 12 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

Zwolnienia od podatku rolnego obejmują m.in.:

 1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
 2. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Ulgi

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
   1. deszczowni,
   2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
   3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

    jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 3. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
 4. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
 5. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
 6. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w pkt. 1 i 2.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1540 ze zm.):

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wyżej wymienione ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowią pomoc publiczną lub de minimis.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych  wraz
z załącznikami:

 • informacji na temat czy w ostatnich dwóch latach kalendarzowych i bieżącym roku podatnik otrzymał pomoc de minimis, a jeśli tak, do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis,
 • formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdań finansowych za trzy lata wstecz.

Terminy i sposoby płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

W Gminie Koźminek podatnicy podatku od nieruchomości mogą dokonywać płatności tego podatku:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego:
  Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
  Nr konta:
  02 8404 0006 2001 0000 1384 0002
  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Koźminek
 • bezgotówkowo- kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Koźminek
 • w przypadku osób fizycznych u sołtysa danej miejscowości, w termiach płatności rat podatku.

Dokumenty do pobrania

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

IR-1  Informacja w sprawie podatku rolnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

IR-1 Informacja o gruntach (druk obowiązujący 0d 01.07.2019r.)

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach – Dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku

Podstawa prawna

Osoba prowadząca:

insp. Marta Miklas

nr tel. 62 7638615

pok. Nr 4