Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy i gdzie zapłacisz podatek od nieruchomości.

Co jest opodatkowane

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze

Kto płaci podatek

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami  wieczystymi gruntów,
 4. w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Osoby fizyczne

Podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami fizycznymi składają informacje na podatek od nieruchomości do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.).

 

Osoby prawne

Podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi składają deklaracje na podatek od nieruchomości do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.).

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

 1. osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI OKREŚLA:

Do spraw dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się druki wprowadzone uchwałą Rady Gminy Koźminek nr  X/87/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

Osoby fizyczne:
IN-1  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

Osoby prawne:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk obowiązujący do 30.06.2019r. )

Do spraw dotyczących podatku od nieruchomości,  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku stosuje się druki określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 r. poz. 1104).

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa uchwała rada gminy. Uwzględnia ona górne granice stawek, które wynikają z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwała nr LXX/443/2023 z 30 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

 • zwolnienia wynikające z ustawy

Katalog zwolnień od podatku od nieruchomości zawiera art. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmują m.in.:

 1. budynki gospodarcze lub ich części:
  1. służące działalności leśnej lub rybackiej,
  2. położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  3. zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 3. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 5. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • zwolnienia wynikające z uchwały rady gminy

Rady Gminy Koźminek, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.), uchwałą nr IX/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadziła na obszarze Gminy Koźminek następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

 • budynki mieszkalne lub ich części, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza
 • budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zajętych pod działalność gospodarczą

3)   budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę,        

      odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

 • budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1325 ze zm.):

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych  wraz
z załącznikami:

 • zaświadczenie o dochodach
 • kopie odcinków emerytur i rent
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego
 • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia, nauki
 • zaświadczenie o otrzymanej pomocy z GOPS

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W Gminie Koźminek podatnicy podatku od nieruchomości mogą dokonywać płatności tego podatku:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego:
  Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
  Nr konta: 02 8404 0006 2001 0000 1384 0002
  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Koźminek
 • bezgotówkowo- kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Koźminek
 • w przypadku osób fizycznych u sołtysa danej miejscowości, w termiach płatności rat podatku.

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr LXX/443/2023 z 30 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

IN-1  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych  (druk obowiązujący od dnia 01.07.2019r.)

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk obowiązujący od dnia 01.07.2019r.)

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od dnia 01.07.2019r.)

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od dnia 01.07.2019r.)

Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku

Podstawa prawna

Osoba prowadząca:

insp. Marta Miklas

nr tel. 62 7638615

pok. Nr 4