Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak i gdzie  to zrobić.

Co jest opodatkowane

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci podatek

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów,
 3. użytkownikami wieczystymi lasów,
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Czynności i dokumenty

Osoby fizyczne

Podatnicy podatku leśnego będący osobami fizycznymi składają informacje na podatek leśny do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

 

Osoby prawne

Podatnicy podatku leśnego będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklaracje na podatek leśny do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 1. informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,
 2. deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI OKREŚLA:

Do spraw dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się druki wprowadzone uchwałą Rady Gminy Koźminek nr  X/87/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

Osoby fizyczne:
IL-1  Informacja w sprawie podatku leśnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

Osoby prawne:
DL-1 Deklaracja na podatek leśny (druk obowiązujący do 30.06.2019r. )

Do spraw dotyczących podatku leśnego, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 roku stosuje się druki określone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 r. poz. 1126).

Informacje o podatku leśnym oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP.

Stawki podatku

Stawka podatku leśnego za dany rok podatkowy  wynosi:

 1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2024 na terenie Gminy Koźminek wynosi 327,43 zł za 1 m3 drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku.

Podatek leśny wynosi: 327,43 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 72,0346 zł/h fizyczny lasu

(PRZYPOMINAMY, IŻ STAWKI PODATKU LEŚNEGO NIE ZAOKRĄGLA SIĘ)

Zwolnienia od podatku

Katalog zwolnień od podatku leśnego zawiera art. 7 Ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).

Zwolnienia od podatku leśnego obejmują m.in.:

 1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 3. użytki ekologiczne.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych  z ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.):

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zobowiązań podatkowych wraz
  z załącznikami:
 • zaświadczenie o dochodach
 • kopie odcinków emerytur i rent
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego
 • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia, nauki
 • zaświadczenie o otrzymanej pomocy z GOPS

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca,

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W Gminie Koźminek podatnicy podatku leśnego mogą dokonywać płatności tego podatku:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego:
  Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
  Nr konta:
  02 8404 0006 2001 0000 1384 0002
  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Koźminek
 • bezgotówkowo- kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Koźminek
 • w przypadku osób fizycznych u sołtysa danej miejscowości, w termiach płatności rat podatku.

Dokumenty do pobrania

Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek.

IL-1  Informacja w sprawie podatku leśnego (druk obowiązujący do 30.06.2019r.)

IL-1 Informacja o lasach (druk obowiązujący od 01.07.2019r.)

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – Dane pozostałych podatników (druk obowiązujący od 01.07.2019r. )

Oświadczenie w sprawie nadpłaty podatku

Podstawa prawna

Osoba prowadząca:

insp. Marta Miklas

nr tel. 62 7638615

pok. Nr 4