mikolajczyk1

Joanna Mikołajczyk

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 1. Prowadzenie księgowości Urzędu Gminy Koźminek i innych funduszy (w szczególności: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) zgodnie z określonymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w tym:

 - syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów i wydatków Urzędu Gminy Koźminek,

 - rozrachunków i rozliczeń materiałowych,

 - syntetycznej i analitycznej ewidencji inwestycji według poszczególnych rodzajów

  zadań inwestycyjnych.

Księgowanie dokumentów księgowych:

 - dekretacja dowodów księgowych ? w zakresie wydatków, dochodów itd.,

 - księgowanie dokumentów na kontach syntetycznych i analitycznych, zgodnie z wcześniejszą dekretacją,

 - nadawanie dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostały zaewidencjonowane,

 - nadawanie dokumentom księgowym numeracji źródłowej,

 - prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

 - prowadzenie ewidencji pozabilansowej (konta 999, 998, 980 i inne),

 - wprowadzanie planu finansowego i jego zmian,

 - zakładanie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont,

 - tworzenia automatów księgowych oraz schematów księgowych,

 - uzgadnianie sald z zapisami z dokumentów źródłowych,

 - uzgadnianie sald i obrotów kont analitycznych i syntetycznych,

 - uzgadnianie sald i obrotów kont pozabilansowych,

 - sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,

 - sporządzanie wydruków komputerowych w zakresie wydatków (wykazy obrotów, stanów i sald, zestawienia stanów obrotów i sald, wykazy obrotów kont analitycznych, wykazy obrotów kont syntetycznych, miesięczny dziennik obrotów)

 2. Przyjmowanie i kompletowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.

 3. Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty ? terminowe sporządzanie przelewów.

 4. Prowadzenie ewidencji lokat z tytułu zabezpieczenia robót.

 5. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników.

 6. Rozliczanie podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Koźminek oraz radnych i sołtysów Gminy Koźminek.

 7. Rozliczanie przychodów i rozchodów materiałów.

 8. Dokonywanie korekty odpisu na ZFŚS.

 9. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych o wydatkach budżetowych Rb-28S.

 10. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (Rb-50).

 11. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

 12. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Urzędu Gminy Koźminek.

 13. Sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu.

 14. Obsługa systemu komputerowego Bestia ? moduł Sprawozdania (importowanie i agregowanie sprawozdań jednostkowych).

 15. Obsługa systemu komputerowego SJO Bestia.

 16. Prowadzenie okresowych inwentaryzacji, rozliczeń i wyceny majątku Urzędu Gminy Koźminek.

 17. Bezpośrednia współpraca ze Skarbnikiem Gminy, udzielanie informacji na temat wykonania wydatków, analiza wykorzystania środków w stosunku do planu i zgłaszanie propozycji zmian planu finansowego Urzędu Gminy w zakresie wydatków celem niedopuszczenia do powstania zobowiązań bez pokrycia.

 18. Rozliczanie dotacji celowych otrzymywanych przez gminę z budżetu państwa oraz dokonywanie zwrotu niewykorzystanych dotacji w należnej wysokości.

 19. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi odnośnie rozliczania pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz otrzymanych przez gminę.

 20. Przygotowanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków.

 21. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z gospodarką finansową gminy.

 22. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 23. Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników księgowości budżetowej.

 24. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska.

 25. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 26. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

 27. Usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy.