tyrakowska1

Monika Tyrakowska

REFERAT FINANSOWY
Inspektor - Księgowość budżetowa

tel. 62 76 38 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy w Koźminku oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń( w programie PŁACE + i KADRY+).

2. Prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

3. Sporządzanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

4. Naliczanie nagród, gratyfikacji, jubileuszy i odpraw emerytalnych.

5. Naliczanie ryczałtu za używanie własnych samochodów do celów służbowych.

6. Sporządzanie list płac dotyczących diet radnych, członków komisji oraz diety, ryczałty i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów.

7. Terminowe sporządzanie poleceń przelewów dotyczących potrąceń dokonywanych na liście płac z podziałem na poszczególne tytuły.

8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników dla potrzeb Urzędu Skarbowego oraz wyliczania nagród, nadgodzin i ekwiwalentu za urlop.

9. Terminowe przekazywanie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego pobranych zaliczek podatkowych pomniejszonych o ulgę podatkową oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

10. Sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach podatkowych.

11. Sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego.

12. Obliczanie i terminowe przekazywanie wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

13. Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej.

14. Sprawdzanie, czy dowód potwierdzony jest pod względem merytorycznym.

15. Kompletowanie i segregowanie dokumentów księgowych.

16. Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty - terminowe sporządzanie przelewów.

17. Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników.

18. Rozliczanie podróży służbowych pracowników.

19. Księgowanie dokumentów księgowych:

- dekretacja dowodów księgowych - w zakresie dochodów budżetu Gminy Koźminek oraz Urzędu Gminy w Koźminku,

- księgowanie dokumentów (w programie komputerowym FKZ - organ finansowy) na kontach syntetycznych i analitycznych, zgodnie z wcześniejszą dekretacją

- nadanie dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostały zaewidencjonowane.

20. Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

21. Rzetelne uzgadnianie sald z zapisami z wyciągów bankowych.

22. Comiesięczne uzgadnianie sald kont analitycznych i syntetycznych.

23. Comiesięczne uzgadnianie dochodów budżetu z pracownikami prowadzącymi szczegółową ewidencję wpłat.

24. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.

25. Sporządzanie wydruków komputerowych w zakresie dochodów:

- wykazów obrotów, stanów i sald,

- zestawienia stanów i sald,

- wykazów obrotów kont analitycznych,

- wykazów obrotów kont syntetycznych,

- miesięcznego dziennika obrotów.

26. Sporządzanie wydruków miesięcznego sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów.

27. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami (Rb-50).

28. Naliczanie, sporządzanie deklaracji i terminowe odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy w Koźminku.

29. Ewidencja opłaty za udostępnianie danych osobowych oraz terminowe odprowadzanie w/w opłaty do właściwego urzędu wojewódzkiego.

30. Terminowe przekazywanie gminie, właściwemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotów nienależnie lub nadmiernie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, należnych budżetowi państwa.

31. Terminowe ściąganie należności dotyczących pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy. Wysyłanie monitów, wezwań do zapłaty, niedopuszczenie do przedawnienia należności.

32. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy.

33. Prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów.

34. Przygotowanie danych do projektu budżetu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz sporządzanie analiz dotyczących wynagrodzeń.

35. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska ? zgodnie z obowiązującymi przepisami.

36. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

37. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

38. Usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy.

39. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

40. Ubezpieczanie mienia gminnego - ujętego w ewidencji księgowej Urzędu Gminy w Koźminku.

41. Terminowe sporządzanie miesięcznego sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów.

42. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej jednostki Urzędu Gminy oraz budżetu Gminy w zakresie sprawozdań: Rb-27S z wykonania dochodów, Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

43. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej jednostki Urzędu Gminy w Koźminku w zakresie operacji finansowych w zakresie sprawozdania Rb-Z  o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

44. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników Urzędu Gminy.

45. Agregowanie danych wynikających z cząstkowych Jednolitych Plików Kontrolnych przesyłanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz terminowe  wysyłanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego w imieniu Gminy Koźminek do Ministerstwa Finansów.