luczak1

Dorota Łuczak

REFERAT FINANSOWY
Inspektor podatki i opłaty

tel. 62 76 38 612

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 I. GOSPODARKA KASOWA

 1. Przyjmowanie wpłat za czynności urzędowe - opłaty skarbowej,  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych w formie płatności bezgotówkowych z użyciem kart płatniczych.

II. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 1. Pobór podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych.
 2. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dotyczących podatku od środków transportowych.
 3. Prowadzenie rachunkowości podatkowej dotyczącej podatku od środków transportowych i prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.
 4. Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych od podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.
 5. Planowanie i prowadzenie egzekucji podatkowej w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, w tym:
  • Terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności podatkowych polegających na terminowym wystawianiu upomnień i tytułów egzekucyjnych oraz przekazywanie ich właściwym urzędom skarbowym;
  • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
  • Współpraca z działem egzekucyjnym właściwego urzędu skarbowego
   • zawiadomienie o zmianie zaległości,
   • aktualizacja tytułów wykonawczych zgłaszającemu się poborcy skarbowemu.
 6. Prowadzenie wykazu zaległości i nadpłat należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.
 7. Dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.
 8. Zbieranie deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 9. Prowadzenie kontroli deklaracji podatkowych, badanie prawidłowości oświadczeń i deklaracji składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 10. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 11. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 12. Ewidencja i bieżąca kontrola wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej, wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień w stosunku do zalegających z opłatami, comiesięczna kontrola wpływów oraz likwidacja zaległości i nadpłat.
 13. Przygotowywanie decyzji oraz wydawanie opinii w sprawie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania należnych podatków, opłat oraz odsetek wynikających z przedmiotowego zakresu czynności.
 14. Przygotowywanie kwartalnych zestawień skutków finansowych udzielonych ulg, zwolnień, obniżenia stawek, odroczeń i umorzeń odnośnie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 15. Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdawczości odnośnie wpływów budżetowych wynikających z podatków i opłat wynikających z przedmiotowego zakresu czynności.
 16. Comiesięczne uzgadnianie wpływów z ewidencją syntetyczną.
 17. Prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników.

III. ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

 1. Prowadzenie ewidencji w zakresie:
  • środków trwałych oraz naliczenia amortyzacji,
  • pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
  • wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Prowadzenie okresowych inwentaryzacji, rozliczeń i wyceny majątku.
 3. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej posiadanego majątku Gminy i prowadzonych inwestycji.

IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

 1. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaną przez gminę pomocą publiczną dla przedsiębiorców i rolników.
 3. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis u przedsiębiorców i w rolnictwie 
 4. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej przez gminę pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników.
 5. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
 6. Przygotowanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków. 
 7. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska.
 8. Pełnienie zastępstwa w  razie  nieobecności   inspektora - ds. księgowości podatkowej oraz nieobecności  inspektora ds. wymiaru podatków.