luczak1

Dorota Łuczak

REFERAT FINANSOWY
Inspektor podatki i opłaty

tel. 62 76 38 612

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKRES CZYNNOŚCI

 I. GOSPODARKA KASOWA

1.  Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zadami gospodarki kasowej.

2.  Rejestrowanie przechowywanych banknotów i monet.

3.  Przyjmowanie do kasy wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

4.  Przyjmowanie wpłat za czynności urzędowe - opłaty skarbowej,  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych w formie płatności bezgotówkowych z użyciem kart płatniczych.

5.  Terminowe i prawidłowe odprowadzanie do banku przyjętych do kasy wpłat

6.  Prowadzenie raportów kasowych (RK) przez wpisywanie dowodów wpłaty lub wypłaty niezwłocznie po ich wystawieniu.

7.  Niezwłoczne przekazywanie wypełnionego raportu kasowego wraz z dokumentami źródłowymi do księgowości.

8.  Comiesięczne uzgadnianie obrotów sald gotówki w kasie z ewidencją księgową.

9.  Prowadzenie na bieżąco:

 •   pobranych zaliczek,
 •   nierozliczonych zaliczek w terminie,
 •   przyjętych papierów wartościowych zastępujących gotówkę,
 •   przyjętych depozytów, 
 •   nie podjętych płac, zasiłków i zapomóg.

10.  Uczestniczenie w inwentaryzacji i kontroli kasy jako osoba materialni odpowiedzialna.

11.  Załatwianie spraw obrotu pieniężnego poza kasą:

 • doręczanie dokumentów do banku,
 • odbiór wyciągów bankowych,
 • przekazywanie i pobieranie środków pieniężnych z banku.

II. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

1.  Pobór podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych.

2.  Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dotyczących podatku od środków transportowych.

3.  Prowadzenie rachunkowości podatkowej dotyczącej podatku od środków transportowych ? prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

4.  Kontrola terminowości wpłat należności podatkowych od podatników podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

5.  Planowanie i prowadzenie egzekucji podatkowej w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, w tym:

 • Terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności podatkowych polegających na terminowym wystawianiu upomnień i tytułów egzekucyjnych oraz przekazywanie ich właściwym urzędom skarbowym;
 • Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych i innych ewidencji związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
 • Współpraca z działem egzekucyjnym właściwego urzędu skarbowego
  • zawiadomienie o zmianie zaległości,
  • ktualizacja tytułów wykonawczych zgłaszającemu się poborcy skarbowemu.

6.  Prowadzenie wykazu zaległości i nadpłat należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

7.  Dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

8. Zbieranie deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

9.  Prowadzenie kontroli deklaracji podatkowych, badanie prawidłowości oświadczeń i deklaracji składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

10.  Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

11.  Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

12.  Ewidencja i bieżąca kontrola wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej, wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień w stosunku do zalegających z opłatami, comiesięczna kontrola wpływów oraz likwidacja zaległości i nadpłat.

13.  Przygotowywanie decyzji oraz wydawanie opinii w sprawie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania należnych podatków, opłat oraz odsetek wynikających z przedmiotowego zakresu czynności.

14.  Przygotowywanie kwartalnych zestawień skutków finansowych udzielonych ulg, zwolnień, obniżenia stawek, odroczeń i umorzeń odnośnie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

15.  Sporządzanie w obowiązujących terminach sprawozdawczości odnośnie wpływów budżetowych wynikających z podatków i opłat wynikających z przedmiotowego zakresu czynności.

16. Comiesięczne uzgadnianie wpływów z ewidencją syntetyczną.

17.  Prowadzenie bezpośredniej obsługi podatników.

III. ŚRODKI TRWAŁE, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.  Prowadzenie ewidencji w zakresie:

 • środków trwałych oraz naliczenia amortyzacji,
 • pozostałych środków trwałych (wyposażenia),
 • wartości niematerialnych i prawnych.

2. Prowadzenie okresowych inwentaryzacji, rozliczeń i wyceny majątku.

3. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej posiadanego majątku Gminy i prowadzonych inwestycji.

IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

1. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaną przez gminę pomocą publiczną dla przedsiębiorców i rolników.

3. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis u przedsiębiorców i w rolnictwie 

4. Sporządzanie sprawozdań z udzielonej przez gminę pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników.

5. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

6. Przygotowanie danych do projektu budżetu Gminy w zakresie wykonywanych obowiązków. 

7. Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska.

8. Pełnienie zastępstwa w  razie  nieobecności   inspektora - ds. księgowości podatkowej oraz nieobecności  inspektora ds. wymiaru podatków.