wieruszewska1

Jolanta Wieruszewska

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Inspektor - Ochrona Środowiska

tel. 62 76 38 611

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska,

2. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

3. współdziałanie z administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie ochrony środowiska,

4. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,

5. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych przyjmowanych wniosków i wydawanych decyzji administracyjnych,

6. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

7. przyjmowanie i załatwianie wniosków i skarg dotyczących:

a. nieprawidłowości w zagospodarowaniu odpadów,

b. zanieczyszczania powietrza atmosferycznego,

c. nieprawidłowości gospodarki wodno-œciekowej,

d. uciążliwości hałasu,

e. ochrony zieleni,

8. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Gminnym Funduszem Ochrony ŒŚrodowiska i Gospodarki Wodnej,

9. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem zagadnień ochrony środowiska,

10. uczestniczenie w procedurach administracyjnych z administracją rządową, samorządową w zakresie zadań gminy wynikających z ustawy Prawo Ochrony ŒŚrodowiska,

11. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem form ochrony przyrody,

12. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji wykonywanych zadań,

13. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

14. wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz niszczenie zieleni,

15. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne,

16. utrzymywanie czystości terenów zarządzanych przez gminę,

17. likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,

18. inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem odszczurzania Gminy,

19. prowadzenie spraw w zakresie szaletów gminnych,

20. prowadzenie spraw w zakresie zarządu zieleni ,

21. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

22. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

23. prowadzenie spraw budowy i modernizacji infrastruktury gospodarki ściekowej, (kanalizacja , oczyszczalnie)

24. realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań,

25. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu gminy,

26. naliczanie opłat ekologicznych,

27. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

28. współpraca ze związkiem komunalnym gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – koordynator gminny,

29. wydawanie decyzji i opinii wynikających z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.