Wymagane dokumenty

1.dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport)  - do wglądu

2. karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie o ciąży -  w przypadku rejestracji oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego -    do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
tel. : 62  7638607

Pokój nr 2

Termin

Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa dokonuje kierownik usc, który przyjął oświadczenie - w miarę możliwości, o ile niezbędne akta stanu cywilnego znajdują się w systemie komputerowym - w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu.

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia matki dziecka) - sporządzenie protokołu następuje po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach dokonanie tej czynności nastąpić może w terminie od 7 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia się rodziców dziecka w tut. urzędzie.

Sposób załatwienia sprawy

I etap
1. rodzice dziecka zgłaszają się osobiście ( razem ) do urzędu
2. wprowadzenie niezbędnego aktu stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) lub wystąpienie do innego usc o jego przeniesienie

II etap
1. sporządzenie protokołu o uznaniu ojcostwa
2. zapoznanie się rodziców dziecka z protokołem   

3. przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca oraz wyrażeniu zgody
    na uznanie przez matkę dziecka
4. podpisanie protokołu przez rodziców dziecka oraz kierownika usc lub jego zastępcę.

Opłaty

Przyjęcie uznania ojcostwa jest bezpłatne.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik usc odmówił przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa powiadamia zainteresowanych ( w terminie 7 dni ) o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących uznania ojcostwa można uzyskać pod numerem
telefonu  62  7638607
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Jeżeli akt urodzenia dziecka nie został sporządzony - protokół uznania przesyła się do usc właściwego do jego sporządzenia. Można uznać ojcostwo wyłącznie w odniesieniu do dziecka małoletniego.
Możliwe jest uznanie przed urodzeniem się dziecka tj. uznanie dziecka poczętego.
Uznanie dopuszczalne jest również po śmierci dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Dziecko uznane nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców.
Rodzice mogą wskazać nazwisko matki lub ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeśli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Kierownik usc może wydać na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Podstawa prawna

  1. art.22, art.63-66  Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego            ( t.j Dz. U. 2020 poz. 463 z późn. zm.)
  2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2019 poz. 2086 z późn. zm. )

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku  można się skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·        sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·        sporządzenia aktu małżeństwa

·        sporządzenia aktu zgonu

·        przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·        przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·        przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·        przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·        przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·        wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·        wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·        wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

·        wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·        sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·        realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

·        realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·        realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 

·        realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·        dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·        wydania dokumentów z akt zbiorowych

·        zameldowania

·        nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.