Burmistrz Gminy Koźminek informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej.

W związku z powyższym podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „ ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ”.

Za pomocą aplikacji producent rolny, korzystając z Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe.

Gminna komisja szacuje suszę jedynie na wniosek rolnika, przy czym szacowanie przeprowadzone przez gminną komisję w terenie będzie stanowiło uzupełnienie szacunkowe do dokonanego przez aplikację.

Całkowita powierzchnia upraw podana we wniosku powinna być zgodna z powierzchnią upraw zawartą we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.

Gminna komisja może szacować  jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte z pola na dzień szacowania w terenie.

Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Aplikacja suszowa działa pod adresem :

 

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek pokój nr 2 oraz na stronie internetowej www.kozminek.pl

Do wniosku o oszacowanie strat w uprawach należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe z roku 2023 oraz kopie polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej posiadania.

Wypełniony wniosek (wzór w załączniku) należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek pokój nr 2 w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Aktualnie brak jest informacji o jakiejkolwiek formie pomocy w przedmiotowej sprawie.

 

Załącznik 1 Obowiązek informacyjny

Załącznik 2 wniosek SUSZA 2023

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Św. Jan Paweł II.

 

P1270023 004

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,


pogrążeni w smutku informujemy o możliwości dokonania wpisu

w udostępnionej na parterze budynku Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, księdze kondolencyjnej.


Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami, związanymi ze spotkaniem na swojej drodze życiowej Zastępcy Burmistrza Pana Henryka Muszyńskiego. Jest to ostatnia szansa na symboliczne pożegnanie tak wspaniałego człowieka.


Księga kondolencyjna zostanie udostępniona od piątku 28 lipca 2023r., do dnia pogrzebu, po czym zostanie przekazana Rodzinie Pana Henryka.


Niech nasze ciepłe myśli i wspomnienia utrwalone w pamiątkowej księdze, będą otuchą i wsparciem dla Rodziny.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 lipca 2023r.

zmarł Przyjaciel Gminy Koźminek,

długoletni Samorządowiec,

Zastępca Burmistrza Gminy Koźminek 

śp. Henryk Muszyński.

 

image0 002

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa otuchy
i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich,

składają:


Burmistrz Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada Miejska, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

O szczegółach pogrzebu poinformujemy.

Aplikacja suszowa

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że uruchomiona została aplikacja suszowa, za pośrednictwem której można zgłosić szkody rolnicze powstałe w wyniku suszy „Zgłoś szkodę rolniczą” link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

18 lipca 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelcu - Gmina Mycielin, miało miejsce podpisanie umów: z Gminą Koźminek w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz ze Stowarzyszeniem „POMOST” w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Gmina Koźminek otrzymała dofinansowanie w kwocie 32 640 zł. na realizację zadania pn.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów”. Natomiast Stowarzyszenie „POMOST” otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 602 zł. na realizację zadania pn.: „Edukacyjna pracownia krawiectwa tradycyjnego”, które dotyczy przeprowadzenia szkoleń, warsztatów   i zajęć praktycznych dla 30 osób z krawiectwa tradycyjnego oraz zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

 

Aktualności

powrót do góry strony