W piątek, 8 października, po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do organizacji Akademii Koźmineckiej. Nowo powstałe Gminne Centrum Kultury w Koźminku w sposób naturalny stało się gospodarzem spotkania z dwoma znanymi w całej Europie odtwórcami i rekonstruktorami. Jako pierwszy wystąpił Maciej Zapaśnik, prezes Polskiego Zrzeszenia Broni Dawnej oraz szef 4go Pułku Piechoty Xięstwa Warsawskiego. Opowiadał o stroju, uzbrojeniu i zwyczajach wojennych ułanów oraz o sytuacji militarnej w Kaliszu i okolicach na początku 1813 roku, w wyniku której ułani pojawili się właśnie między innymi w Koźminku.

Część druga spotkania to Marta Veil, która opowiadała o tajemnicach garderoby kobiet z początku XIX wieku, prezentowała poszczególne części ubioru oraz mnogość dodatków z tamtych czasów. Warto poszukać Marty Veil np. na youtube i dowiedzieć się więcej o kosmetykach z XIX wieku, modzie w Paryżu czy życiu kobiet epoki napoleońskiej.

P1300758

P1300874

P1300905

P1300910

P1300970

Wielkopolski Bezpieczny Rower – WIBEROO  to dodatkowe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. E-usługa umożliwia rejestrację roweru w systemie o zasięgu całego województwa wielkopolskiego, swobodny dostęp do danych roweru w systemie oraz ich ewentualne oznaczanie jako zaginionych.
 
Znakowanie w ramach usługi WIBEROO - Wielkopolski Bezpieczny Rower odbędzie się 13 października 2021r. ( środa) przy Komisariacie Policji w Koźminku, w godzinach od 9.00 do 12.00.

rower

 

W dniu 6 października Burmistrz Gminy Koźminek wzięła udział w I Konferencji inaugurującej cykl spotkań pn. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

image1

IMG 7732

enerrol

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w ramach Programu Priorytetowego „Agronenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

 Terminy składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia od 01.10.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu:

WFOŚiGW w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań

lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług  Administracji Publicznej (ePUAP):

/wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 Beneficjenci:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu::
   1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
   3. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
   4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ1, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
 2. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

 Wysokość dofinansowania:

Pomoc udzielana w formie dotacji do 13% lub do 20% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (w zależności od mocy instalacji), zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania pożyczki znajdują się na stronie Funduszu:

https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/10537-2/

herbn

Gminny Ośrodek Zdrowia informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia na grypę w sezonie 2021/2022.

Wykaz szczegółowy osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień znajduje się w załączonym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.08.2021 r.(poz. 1581).

Należy pamiętać, że przed zaszczepieniem należy udać się do lekarza rodzinnego, który bada pacjenta przed podaniem szczepionki.

Więcej informacji pod nr tel. 62 76 37 024.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/.
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników statystyki publicznej oraz pracowników Gminnych Biur Spisowych. Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz innych liderów społeczności lokalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.

Przypominamy, że oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który zakończył się 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również liczne badania, m.in. ankietowe.
Wykaz oraz harmonogram badań ankietowych wraz z zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm.
Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny   i cenny dla statystyki publicznej.
Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

dzekizaudzial

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony