W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2024-2027 podaje się do wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2023r. przez Radę Miejską Gminy Koźminek.

 

Więcej informacji

http://www.bip.kozminek.pl/index.php/wybory-lawnikow

 

Wszystkim Dzieciom

(tym małym i tym całkiem dużym),

życzę:

nieustającej ciekawości świata,

bezgranicznej wyobraźni - aby tworzyć i poznawać,

oraz mnóstwa radości, która dodaje skrzydeł.

Wszystkiego najpiękniejszego

 

 

Burmistrz Gminy Koźminek
Iwona Michniewicz

 

 

climbing 1496217 1280 002

 

W dniach 5 i 6 lipca 2023 r. (tj. środa i czwartek) zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 2004) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźminek.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 (skrzydło boczne, wejście od strony boiska) i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy także kobiet.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Termin kwalifikacji wojskowej kobiet wyznaczony został na dzień 17 lipca 2023 r. (tj. poniedziałek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Burmistrza Gminy najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej, aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa.

 

07.03.2023 ZegrzeKurs SONDASzkolenie dla podoficerów młodszych. Zajęcia terenowe z taktyki.Fot. DWOT

fot biniaszczyk

 

W dniu 26 maja 2023 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży w Kaliszu, odbyły się uroczystości z okazji Święta Strażaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów z południowej Wielkopolski, samorządowcy z powiatu kaliskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych z Kalisza. Podczas uroczystości strażacy zawodowi otrzymali awanse i nagrody, które wręczyli wspólnie nadbrygadier Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego PSP,   brygadier Robert Natunewicz Zastępca Komendanta Wielkopolskiej PSP oraz Komendant Miejski PSP w Kaliszu starszy brygadier Tomasz Polak. Podczas uroczystości wyróżniono również druha Kryspina Biniaszczyka z jednostki OSP Koźminek za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych. Burmistrz Gminy Koźminek składa gratulacje i podziękowanie naszemu strażakowi, za jego wspaniałą pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Koźminek.

 

komunikat

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
  • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Podkategorie

Aktualności

powrót do góry strony